dhs

Department of Human Services
 

DC Agency Top Menu


-A +A
Bookmark and Share

Receiving Your EBT Card

EBT cards are how customers receive both SNAP and Cash benefits. As part of the evolving response to COVID-19, effective Monday, April 20th, all ESA customers will receive their new and replacement EBT cards via U.S. mail, which will be sent to their address on record with DHS. Customers can accept to receive their EBT cards in the mail within five (5) to seven (7) days. Customers will not need to visit an EBT Office to retrieve their card.

 • Effective April 20th, customers with no fixed mailing address can pick up their EBT card at the EBT Office located at 645 H Street NE. This office is operating under the following limited hours:
  • Monday from 7:30 am – 4:45 pm*
  • Wednesday from 7:30 am – 12 noon*
  • Friday from 7:30 am – 4:45 pm*

The EBT Office on Good Hope Road is closed.

Updating Your Mailing Address
Customers may update their mailing address on record with DHS by contacting the Call Center at (202) 727-5355, 7:30 AM -4:45 PM, Monday - Friday.

Requesting a Replacement EBT Card
Customers may request a replacement EBT card by calling 888-304-9167. Customers should keep their EBT cards secure, as replacement cards are no longer immediately available. For customers whose EBT card is intact, and in their possession, it will continue to work normally with no changes.

*Hours and dates are subject to change


NUEVO PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR LAS TARJETAS EBT

Como parte de la respuesta dinámica al brote de la COVID-19, a partir del lunes, 20 de abril de 2020, todos los beneficiarios de la ESA recibirán sus tarjetas EBT nuevas y de reemplazo a través del correo postal de EE. UU. en la dirección registrada en su caso ESA. Esto puede tardar entre cinco (5) y siete (7) días. Los beneficiarios no deberán presentarse en una oficina de EBT para retirar su tarjeta.

 • Para aquellos beneficiarios que no tengan una dirección postal fija, las oficinas de EBT en 645 H St., NE brindarán atención en horario limitado. A partir del 4/20 esos horarios serán: lunes de 7:30 a 4:45, miércoles de 7:30 hasta el mediodía; y viernes de 7:30 a 4:45. Esos horarios están sujetos a cambios. La oficina de EBT en Good Hope Road está cerrada.
 • Aquellos beneficiarios que necesiten actualizar su dirección postal en el DHS, comuníquense con la línea de atención al 202-727-5355.
 • Aquellos beneficiarios que necesiten solicitar un reemplazo de la tarjeta EBT, llamen al 888-304-9167.
 • Los beneficiarios deben cuidar muy bien sus tarjetas EBT, dado que las tarjetas de reemplazo ya no están disponibles de forma inmediata.
 • Para aquellos beneficiarios cuya tarjeta EBT esté intacta y en su poder, la misma seguirá funcionando normalmente sin cambios.

NOUVEAU PROCESSUS DE DÉLIVRANCE DES CARTES EBT

Dans le cadre de la riposte évolutive face à la pandémie du COVID-19, à compter du lundi 20 avril 2020, tous les clients de l’ESA se verront délivrer leurs cartes EBT et leurs cartes de remplacement par courrier américain. Elles leur seront envoyées à leurs adresses figurant dans leurs dossiers de l’ESA. Cela prendra cinq (5) à sept (7) jours. Les clients n’auront pas besoin de se rendre dans un bureau de l'EBT pour récupérer leurs cartes.

 • Pour les clients ne disposant pas d’adresse postale fixe, les bureaux de l’EBT au 645 H St, NE seront ouverts pendant des horaires limités. À partir du 20 avril, ces horaires d’ouverture seront : Le lundi de 7 h 30 à 16 h 45 ; Le mercredi de 7 h 30 à midi ; et le vendredi de 7 h 30 à 16 h 45. Ces horaires peuvent être modifiées. Le bureau de l’EBT se trouvant à l’adresse Good Hope Road est fermé.
 • Pour les clients qui souhaitent mettre à jour leurs adresses postales auprès du DHS, veuillez appeler le Centre d’appel au 202-727-5355.
 • Pour les clients qui sollicitent une carte EBT de remplacement, veuillez appeler le 888-304-9167.
 • Les clients sont priés de garder leurs cartes EBT en lieu sûr, car les cartes de remplacement ne sont plus disponibles dans l’immédiat.
 • Pour les clients dont les cartes EBT sont encore en bon état, et en leur possession, elles continueront de fonctionner normalement sans changement.

የEBT ካርዶችን ለማግኘት አዲስ ሂደት

የCOVID-19 ወረርሽኝን አስመልከቶ እያደገ የሚሄደው ምላሽ አካል የሆነው፣ ከሰኞ፣ ኤፕሪል 20፣2020 ጀመሮ ተፈጻሚ የሚሆን፣ ሁሉም የ ESA ደምበኞች የራሳቸውን አዲስ እና ምትክ የEBT ካርዶችን በ US(ዩኤስ) ፖስታ አማካኝነት በ ESA የመዝገብ ሪከርዳቸው ላይ ባለ አድራሻቸው ይደርሳቸዋል ይህ ከአምስት (5) እስከ ሰባት (7) ቀናቶች ሊፈጅ ይችላል። ደምበኞች ካርዳቸውን ለማግኘት የ EBT ቢሮን መጎብኘት አያስፈልጋቸውም።

 • የታወቀ የመላኪያ አድራሻ የሌላቸው ደምበኞች፣ የ EBT ቢሮዎች በ645 H St., NE ፣ የተገደበ ሰዓቶች ላይ ይሰራል። ከ4/20 ጀምሮ እነዚያ ሰዓቶች ሰኞ ከ 7:30 – 4:45፣ እሮብ ከ7:30 – እኩለቀን፣ እና አርብ ከ 7:30 – 4:45። እነዚያ ሰዓቶች ሊቀየሩ ይችላሉ። በ Good Hope Road ያለው የEBT ቢሮ ዝግ ነው።
 • የፖስታ አድራሻቸውን ከ DHS፣ ጋር ማሻሻል ለሚፈልጉ ደምበኞች፣ እባክዎ የጥሪ ማእከሉ ጋር ይደውሉ በ 202-727-5355።
 • የ EBT ካርድ ምትክ ለሚጠይቁ ደምበኞች፣ እባክዎ ይደውሉ 888-304-9167።
 • ደምበኞች የ EBT ካርዳቸውን በጥንቃቄ መያዝ አለባቸው፣ ምንክያቱም ምትክ ካርዶች በአሁን ወቅት ወዲያውኑ የሚገኙ አይደሉም።
 • ለ ደምበኞች የ EBT ካርዳቸው ያልተጎዳ ፣እና በ ራሳቸው ይዞታ ስር ለሆነ፣ ያለምንም ለውጦች እሱ በመደበኛ ሁኔታ መስራቱን ይቀጥላል።

EBT 카드 수령 신규 절차

COVID-19 발병에 대한 대응의 일환으로, 2020년 4월 20일 월요일부터 모든 ESA 고객은 신규 및 교체 EBT 카드를 US mail을 통해 수령하게 됩니다. 카드는 ESA 케이스의 기록에 있는 주소지로 발송됩니다. 5~7일이 소요됩니다. 고객은 카드 수령을 위해 EBT 사무실을 방문하지 않아도 됩니다.

 • 고정 우편 주소가 없는 고객을 위해, EBT 사무실(645 H St., NE)이 제한된 시간 내 운영됩니다. 4/20부터 월요일 7:30~4:45, 수요일 7:30~정오, 금요일 7:30 ~4:45에 운영합니다. 시간이 변동될 수 있습니다. Good Hope Road EBT 사무실은 폐쇄되었습니다.
 • DHS를 통해 우편 주소를 업데이트해야 하는 고객은, 202-727-5355번으로 콜 센터에 문의하시기 바랍니다.
 • EBT 카드 교체 요청을 하실 고객은, 888-304-9167번으로 문의하시기 바랍니다.
 • 고객은 본인의 EBT 카드를 안전하게 보관하시기 바랍니다. 더 이상 교체 카드를 바로 사용할 수 없습니다.
 • 고객 중 손상되지 않은 EBT 카드를 본인이 소유하고 계신 고객의 경우, 요금 부과 없이 정상적으로 이용할 수 있습니다.

接收 EBT 卡的新流程

作为进一步应对 COVID-19 疫情工作的一部分,从 2020 年 4 月 20 日星期一起,所有 ESA 客户将通过美国邮件收到他们的新 EBT 卡和 EBT 替换卡,这些 EBT 卡将被递送至他们 ESA 案例中所记录的地址。 这将需要五 (5) 到七 (7) 天。 客户将无需前往 EBT 办公室取卡。

 • 对于没有固定邮寄地址的客户,位于 645 H St., NE 的 EBT 办公室将在有限的时间内开放。 从 4 月 20 日开始,开放时间为星期一 7:30 - 4:45;星期三 7:30 -中午;星期五 7:30 – 4:45。 开放时间可能会改变。 位于 Good Hope 路的 EBT 办公室已经关闭。
 • 对于需要向 DHS 更新其邮寄地址的客户,请致电 Call Center(客户服务中心):202-727-5355。
 • 对于需要申请更换 EBT 卡的客户,请致电 888-304-9167。
 • 客户应妥善保管自己的 EBT 卡,因为替换卡不再立即可用。
 • 对于持有完好 EBT 卡的客户,卡片将继续正常有效,没有任何变化

QUY TRÌNH NHẬN THẺ EBT MỚI

Là một phần của quá trình ứng phó liên tục cải tiến đối với sự bùng phát COVID-19, có hiệu lực từ Thứ Hai, ngày 20 tháng 4 năm 2020, tất cả khách hàng của ESA sẽ nhận được thẻ EBT mới và thẻ thay thế qua dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ, thẻ sẽ được gửi tới địa chỉ của khách hàng trong hồ sơ ESA của họ. Việc này sẽ mất năm (5) đến bảy (7) ngày. Khách hàng hiện tại sẽ không cần tới Văn phòng EBT để lấy thẻ của mình.

 • Đối với các khách hàng không có địa chỉ nhận thư cố định, các Văn phòng EBT tại 645 H St., NE sẽ mở cửa hoạt động theo giờ hạn chế. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 4 các giờ đó là các Thứ Hai từ 7 giờ 30 phút sáng – 4 giờ 45 phút chiều; các Thứ Tư từ 7 giờ 30 phút sáng – 12 giờ trưa; và các Thứ Sáu từ 7 giờ 30 phút sáng – 4 giờ 45 phút chiều. Các khung giờ đó có thể thay đổi. Văn Phòng EBT trên Good Hope Road đã đóng cửa.
 • Đối với khách hàng cần cập nhật địa chỉ nhận thư với DHS, vui lòng gọi cho Trung Tâm Tổng Đài theo số 202-727-5355.
 • Đối với khách hàng cần yêu cầu thẻ EBT thay thế, vui lòng gọi 888-304-9167.
 • Khách hàng cần giữ cẩn thận thẻ EBT của mình, vì hiện nay thẻ thay thế không sẵn có ngay lập tức như trước.
 • Đối với các khách hàng có thẻ EBT không bị hư hỏng và họ vẫn còn giữ thẻ này, thẻ vẫn tiếp tục hoạt động bình thường và không có thay đổi g